145_18_04_2022_ΑΙΤΗΜΑ άρ_84 ν4808_2021 και ΔΗΛΩΣΗ Προστασίας ΔΠΧ

ΠΡΟΣ:
Μέλη ΕΝΗΜΑΕΚ

ΑΙΤΗΜΑ για υποβολή των στοιχείων του άρθρου 84 του ν. 4808/2021

Σε εφαρμογή του άρθρου 84 του νόμου 4808/2021 σχετικά με την υποχρέωση εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τήρηση ψηφιακών βιβλίων, καλούνται τα μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ) να υποβάλουν με υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov.gr τα εξής στοιχεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): enhmaekunion@yahoo.gr

Α. Φυσικά Πρόσωπα

Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου ΥΠΑ, Επάγγελμα, Σχέση Εργασίας, Κλάδος, Διεύθυνση Κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ), ΑΜΚΑ, ΑΦΜ*, και Στοιχεία Επικοινωνίας δηλαδή Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και email επικοινωνίας.

*Αναφορικά με τους ΑΦΜ των φυσικών προσώπων-μελών της ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ η καταχώρηση αυτού προβλέπεται ως απαραίτητη για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των ψηφιακών εκλογικών διαδικασιών της. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας τα συγκεκριμένα στοιχεία θα διαγράφονται από το ψηφιακό βιβλίο της ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ και θα συλλέγονται ξανά για τη διενέργεια κάθε επόμενης εκλογικής διαδικασίας.

Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H ENHMAEK/ΥΠΑ συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) (ΓΚΠΔ) καθώς και τον εφαρμοστικό αυτού νόμο 4624/2019, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που θα τύχουν συλλογής και επεξεργασίας σε εφαρμογή του άρθρου 84 του ν.4808/2021 και η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρεται στα είδη των ΔΠΧ που η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ συλλέγει και επεξεργάζεται, στους τρόπους που τα προστατεύει και στα δικαιώματα των υποκειμένων.

Ειδικότερα:

Σκοποί συλλογής & επεξεργασίας ΔΠΧ

Η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ συλλέγει και επεξεργάζεται ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή και συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.

Η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ συλλέγει τα ΔΠΧ που αναφέρονται στο νόμο, στο καταστατικό της και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών της και ως εκ τούτου θεωρούνται τα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και πρωτίστως για τη συμμόρφωσή της (της συνδικαλιστικής οργάνωσης) στις νόμιμες υποχρεώσεις της και δηλώνει ότι τα ΔΠΧ αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ασύμβατη με τους ανωτέρω σκοπούς.

 

 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ δεν κοινοποιεί ούτε αποκαλύπτει τα ΔΠΧ σε επιπλέον άτομα, οργανισμούς, οργανώσεις ή άλλες εξωτερικές οντότητες εκτός από αυτούς που νομίμως προβλέπεται προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο της κατά την κείμενη νομοθεσία ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

Προστασία των δεδομένων

Η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ διατηρεί τα ΔΠΧ με ασφάλεια και συμμορφώνεται με το ΓΚΠΔ. Ειδικότερα:

  • δεσμεύεται στην προστασία των ΔΠΧ από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή
  • εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας και τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ΔΠΧ  τα οποία βελτιώνει διαρκώς.

Διατήρηση δεδομένων

Η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ διατηρεί τα ΔΠΧ για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη λήψης ενεργειών που είναι απαραίτητες για την συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και την επίτευξη του/των σκοπών της επεξεργασίας.

Δικαιώματα υποκειμένων

Η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ διασφαλίζει κατά το δυνατόν, ότι τα ΔΠΧ που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων δύναται με αίτηση του να ασκήσει τα  δικαιώματα των άρθρων  15, 16, 18 του ΓΚΠΔ.

Εάν το υποκείμενο των ΔΠΧ θεωρήσει ότι θίγεται κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων του υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ καθώς και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ενημέρωση, υποβολή ερωτημάτων ή παρατηρήσεων  σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των ΔΠΧ μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enhmaekunion@yahoo.gr

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   H ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΑΝΗ

Η ανακοίνωση εδώ