Η Ένωση

Η ομάδα μας απαρτίζεται από

εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες

οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες Αεροναυτιλίας σε όλα τα Αεροδρόμια της Χώρας

Η Ένωση

Η ομάδα μας απαρτίζεται από

εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες

οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες Αεροναυτιλίας σε όλα τα Αεροδρόμια της Χώρας

Σκοπός της Ένωσης

Η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας έχει ως σκοπό:

  1. Tη διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, ασφαλιστικών, ηθικών, οικονομικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών της.
  2. Τη βελτίωση της θέσης των μελών της για την εξύψωση του κύρους τους ως πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στο χώρο της Υ.Π.Α. όσο και στον ευρύτερο εθνικό χώρο
  3. Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης, καθώς και μεταξύ αυτών και των Υπαλλήλων των άλλων κλάδων της Υ.Π.Α. με εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.
  4.  Τη συμβολή στη βελτίωση των παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την ασφάλεια των πτήσεων και η συμβολή και ανάπτυξη της αποδοτικότητας της Υ.Π.Α. για την καλύτερη εκπλήρωση της κοινωφελούς αποστολής της.
  5. Την κατοχύρωση και προαγωγή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της και την προάσπιση της ελεύθερης άσκησής τους.

 

travel-binoculars

Σκοπός της Ένωσης

Η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας έχει ως σκοπό:

  1. Tη διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, ασφαλιστικών, ηθικών, οικονομικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών της.
  2. Τη βελτίωση της θέσης των μελών της για την εξύψωση του κύρους τους ως πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στο χώρο της Υ.Π.Α. όσο και στον ευρύτερο εθνικό χώρο
  3. Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης, καθώς και μεταξύ αυτών και των Υπαλλήλων των άλλων κλάδων της Υ.Π.Α. με εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.
  4.  Τη συμβολή στη βελτίωση των παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την ασφάλεια των πτήσεων και η συμβολή και ανάπτυξη της αποδοτικότητας της Υ.Π.Α. για την καλύτερη εκπλήρωση της κοινωφελούς αποστολής της.
  5. Την κατοχύρωση και προαγωγή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της και την προάσπιση της ελεύθερης άσκησής τους.

 

travel-binoculars

Ιστορία

Η ιστορία της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας.

1956:  Έτος ίδρυσης του Συλλόγου.

1971:  Επικαιροποίηση του Καταστατικού με το λογότυπο (Concord μέσα σε τροχιές ηλεκτρονίων).

1971:  Ιδρύεται η IFATSEA (International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations – Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Ηλεκτρονικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας) και ο Σύλλογος αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα, συμμετέχει ως “Ιδρυτικό” της μέλος μαζί με αντίστοιχες Ενώσεις άλλων 9 Ευρωπαϊκών Χωρών.

1993:  Eκδίδεται σε ΦΕΚ το π.δ. 410/1993 με το οποίο τα μέλη του Συλλόγου κατοχυρώνονται τόσο υπηρεσιακά όσο και επαγγελματικά διότι θεσμοθετείται α) υποχρεωτική εξειδικευμένη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ προς απόκτηση “άδειας ειδικότητας” για την υπηρέτηση των επιμέρους κατηγοριών των συστημάτων αεροναυτιλίας της ΥΠΑ και β) την απόδοση του τίτλου του “Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (HMAEK)”στους αδειοδοτημένους ειδικούς των εν λόγω συστημάτων.

2001:  Εκδίδεται το ισχύον έως σήμερα Καταστατικό της Ένωσης. Κατόπιν της συγχώνευσης των Συλλόγων των ΠΕ και ΤΕ Ηλεκτρονικών πρακτικά επανιδρύεται ο Σύλλογος με το όνομα “Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ.) ΥΠΑ, με την ανάδειξη της επαγγελματικής κατηγορίας προσωπικού των “ΗΜΑΕΚ” δηλαδή των αδειοδοτημένων ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ. Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό και ως δείγμα στρατηγικής εξωστρέφειας της νέας Ένωσης στις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων αεροναυτιλίας, κάνει δεκτά ως μέλη πέραν των ΗΜΑΕΚ και τους υπαλλήλους των κλάδων Πληροφορικής της ΥΠΑ.

2008:  Με το π.δ. 73/2008 και κατόπιν συλλογικού αγώνα της Ένωσης οι κλάδοι ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής της ΥΠΑ πρακτικά συγχωνεύονται με τους κλάδους των ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών και εντάσσονται στο προσοντολόγιο τους. Επομένως οι συνάδελφοι με πτυχία Πληροφορικής ως ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ αποκτούν το δικαίωμα απόκτησης του τίτλου του ΗΜΑΕΚ κατόπιν εκπαίδευσης και αξιολόγησής τους σύμφωνα με το π.δ.410/1993.

2017:  Με τον ΕΚ 2017/373, με αγώνες της IFATSEA και την στήριξη της ΕΝΗΜΑΕΚ ως μέλος της, αναγνωρίζεται διεθνώς η επαγγελματική κατηγορία προσωπικού των Ηλεκτρονικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATSEP) αλλά και η σημαντικότητα του έργου τους ως προσωπικό αεροναυτιλίας σε πανευρωπαϊκό θεσμικά επίπεδο. Πρακτικά ο ΕΚ 2017/373 αποτελεί ένα νέο π.δ. 410/1993 αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

2018:  Mε τα π.δ. 84/2018 (ΑΠΑ) και π.δ. 85/2018 (ΥΠΑ) o κλάδος των ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών μετονομάζεται σε κλάδο των ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ATSEP (Αir Traffic Safety Electronics Personnel – Προσωπικό Ηλεκτρονικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας) σε εναρμόνιση με τον ΕΚ 2017/373.

Ιστορία

Η ιστορία της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας.

1956:  Έτος ίδρυσης του Συλλόγου.

1971:  Επικαιροποίηση Καταστατικού με το λογότυπο (Concord μέσα σε τροχιές ηλεκτρονίων).

1971:  Ιδρύεται η IFATSEA (International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations – Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Ηλεκτρονικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας) και ο Σύλλογος αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα, συμμετέχει ως “Ιδρυτικό” της μέλος μαζί με αντίστοιχες Ενώσεις άλλων 9 Ευρωπαϊκών Χωρών.

1993:  Eκδίδεται σε ΦΕΚ το π.δ. 410/1993 με το οποίο τα μέλη του Συλλόγου κατοχυρώνονται τόσο υπηρεσιακά όσο και επαγγελματικά διότι θεσμοθετείται α) υποχρεωτική εξειδικευμένη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ προς απόκτηση “άδειας ειδικότητας” για την υπηρέτηση των επιμέρους κατηγοριών των συστημάτων αεροναυτιλίας της ΥΠΑ και β) την απόδοση του τίτλου του “Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (HMAEK)” στους αδειοδοτημένους ειδικούς των εν λόγω συστημάτων.

2001:  Εκδίδεται το ισχύον έως σήμερα Καταστατικό της Ένωσης. Κατόπιν της συγχώνευσης των Συλλόγων των ΠΕ και ΤΕ Ηλεκτρονικών πρακτικά επανιδρύεται ο Σύλλογος με το όνομα “Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ.) ΥΠΑ, με την ανάδειξη της επαγγελματικής κατηγορίας προσωπικού των “ΗΜΑΕΚ” δηλαδή των αδειοδοτημένων ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ. Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό και ως δείγμα στρατηγικής εξωστρέφειας της νέας Ένωσης στις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων αεροναυτιλίας, κάνει δεκτά ως μέλη πέραν των ΗΜΑΕΚ και τους υπαλλήλους των κλάδων Πληροφορικής της ΥΠΑ.

2008:  Με το π.δ. 73/2008 και κατόπιν συλλογικού αγώνα της Ένωσης οι κλάδοι ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής της ΥΠΑ πρακτικά συγχωνεύονται με τους κλάδους των ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών και εντάσσονται στο προσοντολόγιο τους. Επομένως οι συνάδελφοι με πτυχία Πληροφορικής ως ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ αποκτούν το δικαίωμα απόκτησης του τίτλου του ΗΜΑΕΚ κατόπιν εκπαίδευσης και αξιολόγησής τους σύμφωνα με το π.δ.410/1993.

2017:  Με τον ΕΚ 2017/373, με αγώνες της IFATSEA και την στήριξη της ΕΝΗΜΑΕΚ ως μέλος της, αναγνωρίζεται διεθνώς η επαγγελματική κατηγορία προσωπικού των Ηλεκτρονικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATSEP) αλλά και η σημαντικότητα του έργου τους ως προσωπικό αεροναυτιλίας σε πανευρωπαϊκό θεσμικά επίπεδο. Πρακτικά ο ΕΚ 2017/373 αποτελεί ένα νέο π.δ. 410/1993 αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

2018:  Mε τα π.δ. 84/2018 (ΑΠΑ) και π.δ. 85/2018 (ΥΠΑ) o κλάδος των ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών μετονομάζεται σε κλάδο των ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ATSEP (Αir Traffic Safety Electronics Personnel – Προσωπικό Ηλεκτρονικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας) σε εναρμόνιση με τον ΕΚ 2017/373.

travel-binoculars

Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας εκτελούν καθήκοντα μηχανικών που αφορούν τη σχεδίαση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας – αεροναυτιλίας.

Στο προεδρικό διάταγμα υπ’αριθμόν 410/93 γίνεται αναφορά στις ιδιαίτερες ιδιότητες ενός ΗΜΑΕΚ, στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις του. Αναλυτικότερα το Π.Δ 410/93 παρέχει κατοχύρωση σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς εκτός της ΥΠΑ και αποτελεί τη διασφάλιση του αποκλειστικού δικαιώματος του κλάδου να επιβεβαιώνει και να πιστοποιεί την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΥΠΑ. Αυτο επιτυγχάνεται με την άδεια ειδικότητας. Η διαδικασία για την απόκτηση άδειας ειδικότητας ξεκινά από την βασική εκπαίδευση και συνεχίζεται με τις εξειδικεύσεις.

Επιπλέον, η ΥΠΑ οργανώνει εκπαιδεύσεις εντός και εκτός Ελλάδας βάσει των εξελίξεων της τεχνολογίας, των απαιτήσεων του κλάδου και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεθνείς διεργασίες-εξελίξεις της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας.

Ο κλάδος των Η.Μ.Α.Ε.Κ. είναι απο τα ιδρυτικά μέλη του International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations (IFATSEA).

Έργο των ΗΜΑΕΚ

Έργο και καθήκον των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ) είναι η υποστήριξη των τεχνικών μέσων-ηλεκτρονικών συστημάτων απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας βασιζόμενη στις αρχές:

 1. Ασφάλειας
 2. Διαθεσιμότητας
 3. Αποτελεσματικότητας

Τα Ηλεκτρονικά Συστήματα μπορεί να είναι:

 1. Ηλεκτρονικά Συστήματα υπηρεσίας ελέγχου περιοχής
 2. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Αερολιμένων
 3. Ραδιοβοηθήματα
 4. Τηλεπικοινωνιακοί Αναμεταβιβαστικοί Σταθμοί
 5. Μονάδες Ραντάρ
 6. Ειδικα Συστήματα Αερολιμένων
travel-binoculars

Έργο των ΗΜΑΕΚ

Έργο και καθήκον των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ) είναι η υποστήριξη των τεχνικών μέσων-ηλεκτρονικών συστημάτων απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας βασιζόμενη στις αρχές:

 1. Ασφάλειας
 2. Διαθεσιμότητας
 3. Αποτελεσματικότητας

Τα Ηλεκτρονικά Συστήματα μπορεί να είναι:

 1. Ηλεκτρονικά Συστήματα υπηρεσίας ελέγχου περιοχής
 2. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Αερολιμένων
 3. Ραδιοβοηθήματα
 4. Τηλεπικοινωνιακοί Αναμεταβιβαστικοί Σταθμοί
 5. Μονάδες Ραντάρ
 6. Ειδικα Συστήματα Αερολιμένων

Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας εκτελούν καθήκοντα μηχανικών που αφορούν τη σχεδίαση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας – αεροναυτιλίας.

Στο προεδρικό διάταγμα υπ’αριθμόν 410/93 γίνεται αναφορά στις ιδιαίτερες ιδιότητες ενός ΗΜΑΕΚ, στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις του. Αναλυτικότερα το Π.Δ 410/93 παρέχει κατοχύρωση σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς εκτός της ΥΠΑ και αποτελεί τη διασφάλιση του αποκλειστικού δικαιώματος του κλάδου να επιβεβαιώνει και να πιστοποιεί την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΥΠΑ. Αυτο επιτυγχάνεται με την άδεια ειδικότητας. Η διαδικασία για την απόκτηση άδειας ειδικότητας ξεκινά από την βασική εκπαίδευση και συνεχίζεται με τις εξειδικεύσεις.

Επιπλέον, η ΥΠΑ οργανώνει εκπαιδεύσεις εντός και εκτός Ελλάδας βάσει των εξελίξεων της τεχνολογίας, των απαιτήσεων του κλάδου και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεθνείς διεργασίες-εξελίξεις της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας.

Ο κλάδος των Η.Μ.Α.Ε.Κ. είναι απο τα ιδρυτικά μέλη του International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations (IFATSEA).

travel-binoculars
travel-binoculars

Έδρα της Ένωσης

i

Καταστατικό ΕΝΗΜΑΕΚ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το καταστατικό της Ένωσής μας:

Καταστατικό ΕΝΗΜΑΕΚ

Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ)

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε, την δεξιά φόρμα, με τα στοιχεία σας και το μήνυμα που θέλετε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Όροι Χρήσης