Πρακτικό Αρχαιρεσιών

ΠΡΟΣ:
Μέλη ΕΝΗΜΑΕΚ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ. Υ.Π.Α.)».

Στο Ελληνικό Αττικής, σήμερα, την 31 η Μαΐου 2022 και ημέρα Τρίτη, στο Κτήριο ΚΕΠΑΘΜ. πρώην Πύργου Ελέγχου, συνήλθαν τα μέλη της προαναφερόμενης Ένωσης για την εκλογή Διοικήσεως και των άλλων οργάνων, σύμφωνα με το καταστατικό της και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου κ. Δημήτριου Μουντζουράκη, Δικηγόρου (Α.Μ./Δ.Σ.Λ. 20704), που διορίστηκε κατ’ αρθρ. 52 του Ν.4446/2016 με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 6456/12.05.2022 πράξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση στις 12/04/ 2022 και που αποτελείται από τους:

  • Βούλγαρης Δαμιανός
  • Φωτοπούλου Κανέλλα
  • Ανδριώτης Ευάγγελος

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η οποία διεξήχθη (α) με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και με κάλπες (β) στην Αθήνα στο Κτήριο ΚΕΠΑΘΜ, πρώην Πύργου Ελέγχου, (γ) στη Θεσσαλονίκη στο Κτίριο Πύργου Ελέγχου του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», (γ) στο Ηράκλειο Κρήτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικών του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης, (δ) στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Πύργου Ελέγχου του αεροδρομίου Κέρκυρας και (ε) στη Ρόδο στον Κρατικό Αερολιμένα «Διαγόρας», η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκέντρωσε όλα τα πρακτικά των ως άνω επί μέρους αρχαιρεσιών και επικυρώνει τα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ αποτελέσματα τον αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Ν.Η.Μ.Α.Ε.Κ./Υ.Π.Α.) της 31ης Μαΐου 2022, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Με βάση τα τηρούμενα Πρωτόκολλα ψηφοφορίας:

α) για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, βρέθηκαν 269  ψηφοδέλτια εκ των

οποίων   257   έγκυρα,   5    άκυρα και  7   λευκά.

 

β) για την εκλογή της ελεγκτικής επιτροπής, βρέθηκαν 246 ψηφοδέλτια εκ των οποίων

228   έγκυρα,   5   άκυρα και   13   λευκά.

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΨΗΦΟΙ
1 ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Η.Μ.Α.Ε.Κ. Υ.Π.Α. 214
2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Η.Μ.Α.Ε.Κ. Υ.Π.Α. 30
3 ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ H.M.A.E.K. Υ.Π.Α. 13
ΣΥΝΟΛΟ: 257

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Η.Μ.Α.Ε.Κ. Υ.Π.Α. 8 3
2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΔΤΙΟ Η.Μ.Α.Ε.Κ. Υ.Π.Α. 1 0
3 ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  Η.Μ.Α.Ε.Κ. Υ.Π.Α. 0 0
ΣΥΝΟΛΟ: 9 3

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Η.Μ.Α.Ε.Κ. Υ.Π.Α.

1) ΑΡΕΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                           Εκατόν Δύο (102)

2) ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   Εξήντα Εννέα (69)

3) ΖΑΡΑΝΗ  ΜΑΡΙΑ                                  Ενενήντα Οκτώ (98)

4) ΚΑΝΔΕΡΑΚHΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       Εκατόν Πενήντα Ένας (151)

5) ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  Σ1ΓΟΥΡΑΣ                    Εξήντα Εννέα (69)

6) ΜAΝΟΥΣAΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                Σαράντα Οκτώ (48)

7) ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       Εβδομήντα Οκτώ (78)

8) ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ                       Ογδόντα Εννέα (89)

9) ΣΕΣΣΕΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             Σαράντα ένας (41)

10) ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        Εκατόν Δέκα Έξι (116)

 

Β) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  Η.Μ.Α.Ε.Κ.  Υ.Π.Α.

1) ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                Τριάντα (30)

 

 

Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ Η.Μ.Α.Ε.Κ.  Υ.Π.Α.

1) ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       Δέκα τρεις (13)

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Α) ΕΝΙΑΙΟ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  Η.Μ.Α.Ε.Κ.  Υ.Π.Α.

1) ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          Εκατόν Δύο (102)

2)ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ                         Εκατόν Έξι (106)

3) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                      Εκατόν τρεις (103)

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Κατόπιν των ανωτέρω, στο σημείο αυτό κλείεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και την Εφορευτική Επιτροπή όπως ακολουθεί:

 

            Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                        Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτρης Σωτ. Μουντζουράκης                                                                                         1. Δαμιανός Βούλγαρης

                                                                                                                             2. Φωτοπούλου Κανέλλα

                                                                                                                            3. Ανδριώτης Ευάγγελος

Η ανακοίνωση εδώ