Πρακτικό Αρχαιρεσιών

ΠΡΟΣ:
Μέλη ΕΝΗΜΑΕΚ

                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ./Υ.Π.Α)».

Στο Ελληνικό Αττικής, σήμερα, την 02 Απριλίου 2024 και ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 π.μ., στην έδρα της ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ./Υ.Π.Α, στο κτήριο Πύργου Ελέγχου του Παλαιού Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, συνήλθαν τα μέλη της προαναφερόμενης Ένωσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό της και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου, κ. Βασιλείου Ρούλια Βερδέση, Δικηγόρου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 43216), που διορίστηκε κατ’ αρ. 11 του Ν. 1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 52 του Ν.4446/2016 και ισχύει, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4961/01-04-2024 Πράξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 05-03-2024 και που αποτελείται από τους:

 • Καλπακίδης Αργύρης -Σπυρίδων
 • Κορνάρου Ζωή
 • Τσιόγκας Χρήστος

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού ήλεγξε ότι πληρούνται όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», στις 08:00 π.μ. κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά μέχρι την ορισθείσα ώρα λήξης αυτής, ήτοι στις 02:00 μ.μ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, στις 02:00 μ.μ., η οποία διεξήχθη με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκέντρωσε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ./Υ.Π.Α της 02′ι; Απριλίου 2024, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Στο Μητρώο Μελών της ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ/Υ.Π.Α είναι εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα τριακόσια τριάντα δυο (332) μέλη, ως αυτό προκύπτει από τον υπ’ Αρ. Πρωτ. 95/29-03-2024 Εκλογικό Κατάλογο.

Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας:

α) για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, βρέθηκαν_______________________________________ 274 ψηφοδέλτια εκ των οποίων_______________________________________ 269___________________________________ έγκυρα,_________________________________________ 0_____________________________________ άκυρα και_________________________________________ 5____________________________________ λευκά.

 

 

β) για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν_______________________________________ 274________________________________ ψηφοδέλτια εκ των οποίων____ 256____ έγκυρα,____ 0___ άκυρα και__________ 18_____ λευκά.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ:

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – Υ ΠΑ 9 3
ΣΥΝΟΛΟ: 9 3

 

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α) ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΥΠΑ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 92
2. ΑΡΕΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 110
3. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60
4. ΖΑΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 112
5. ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 89
6. ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168
7. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΙΓΟΥΡΑΣ 81
8. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 92
9. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70
10. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 116
11. ΣΙΩΠΗΣ ΝΑΟΥΜ 96
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
1. ΚΑΛΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 176
2. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177
3. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 160

 

Επομένως, εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι κάτωθι υποψήφιοι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
 3. ΖΑΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
 4. ΑΡΕΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 5. ΣΙΩΠΗΣ ΝΑΟΥΜ
 6. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 7. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΙΓΟΥΡΑΣ

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΚΑΛΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
 3. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επικυρώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» ως αυτά παρουσιάζονται ανωτέρω.

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΜΜΙΑ

Στο σημείο αυτό κλείεται το παρόν Πρακτικό.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΛΙΑΣ – ΒΕΡΔΕΣΗΣ                                                      1. Καλπακίδης Αργύρης – Σπυρίδων

Δικηγόρος – A.M. Δ.Σ.Α. 43216                                                               2. Κορνάρου Ζωή

                                       3.Τσιόγκας Χρήστος

 

 

Η ανακοίνωση εδώ